Adatvédelmi tájékoztató

A T-HR Kft, (továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő-közvetítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az önéletrajzot beküldött pályázók személyes adatait, kizárólag a munkaerő-közvetítési tevékenységének teljesítésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az adatbázisában kezelt személyes adatait.  Az adatkezelő illetve tevékenysége körében az adatfeldolgozó ennek érdekében vállalja:

 • az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 • gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII.tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • a személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • az adatkezelő és az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel lesz a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezelő címe: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.

Az adatkezelő elérhetősége: 06-34-511-734, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A pályázó önéletrajza elküldésekor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, az elküldéshez szükséges űrlapon található jelölőnégyzet bepipálásával.

Az érintettek köre: önéletrajzot beküldött pályázók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a munkaerő-közvetítési tevékenység teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, lakcím, értesítési cím), önéletrajzban szereplő adatok (végzettség, szakmai tapasztalat). 

Az adatgyűjtés célja: a munkaerő-közvetítés teljesítése. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • A T-HR Kft. tanácsadó munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az adatbázisba történő betöltést követő 1 év elteltével törlődnek. 

A pályázó kérelmezheti az adatkezelőnél 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 • személyes adatainak helyesbítését, 
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

A pályázó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Adatvédelmi nyilatkozat

Alulírott, mint a T-HR Kft ügyvezetője ezúton nyilatkozom, hogy a T-HR Kft adatvédelmi folyamata mindenben megfelel a fenti tájékoztatóban foglaltaknak.

Tatabánya, 2014.12.01.

Mező Eszter
ügyvezető

Last modified on Thursday, 04 December 2014 08:48