Adatvédelmi tájékoztató

 


Adatkezelő megnevezése:                               T-HR Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:             Cg.11-09-024696

Adatkezelő székhelye:                                       2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 1. em.

Adatkezelő e-elérhetősége:                             0634/511-734

Adatkezelő képviselője:                                    Mező Eszter (ügyvezető)

Adatvédelmi tisztviselő:                                   Halász Tímea

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:       0630/503-0791

A T-HR Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő-közvetítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az önéletrajzot beküldött pályázók személyes adatait, kizárólag a munkaerő-közvetítési tevékenységének teljesítésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az adatbázisában kezelt személyes adatait. Az adatkezelő illetve tevékenysége körében az adatfeldolgozó ennek érdekében vállalja:

 • az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 • gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII.tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • a személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
  • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • az adatkezelő és az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel lesz a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

adatkezelés célja: megbízók részére megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaerő-közvetítés teljesítése

kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a munkaerő-közvetítési tevékenység teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, lakcím, értesítési cím), önéletrajzban szereplő adatok (végzettség, szakmai tapasztalat).

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

az érintettek köre: önéletrajzot beküldött pályázók

Adatfeldolgozók megnevezése:

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám:13962982-2-42

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltatás

 

A pályázó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

 

Tatabánya, 2018.05.01.

Mező Eszter
ügyvezető

Last modified on Tuesday, 24 July 2018 14:44

Why choose us?

 • We offer a unique service for each of our Partners
 • Our generalists not only keep a hotline with you, but also visit your plant, gather information about the product, the process and the structure of the organisation - the better we know you, the more we can help you!
 • Flexible working hours – we are open from 8 AM to 6 PM
 • We do believe in LLL, we train ourselves regularly in the fields of HR, management and IT
 • We offer quality performance at a short notice
 • We are up to date about the regional and the country's labour market tendencies

About us

 • Our office has been acting in the human resource management since 2000
 • The average tenure at T-HR Ltd. is 8 years
 • You can read our colleagues' CV on our website
 • We are professional, prepared, and emphatic
 • We have got 10 degrees altogether, and have also earned numerous intermediate qualifications
 • We speak English, German and Italian

Keys to our success

 • Close co-operation with our partners
 • Broad personal network, respectability
 • Fair, straightforward communication
 • Careful assessment of our Partners' manning requirement (qualitative and quantitative attributes)
 • Job interviews in English and German
 • Personality tests, references if neccessary
 • Considerable HR experience in green field investments